slika1

O nama

ukratko o mreži.

Globalna razvojna mreža bh. dijaspore (Mreža) djeluje u sklopu Grupacije ‘Naša perspektiva’ koja već 7 godina intenzivno radi na aktiviranju finansijskih i drugih resursa bh. dijaspore u cilju razvoja Bosne i Hercegovine (BiH).
Mreža je osnovana sa ciljem da predstavlja ‘glas’, aktivira finansijske resurse bh. dijaspore te potakne umrežavanje i razmjenu ideja poslovne bh. dijaspore involvirajući najveće razvojne bh. organizacije širom svijeta, kompanije koje su u vlasništvu bh. dijaspore te pojedince (investitore) u jednu mrežu.

VIDI DALJE...
ZATVORI...

Kako bi omogućila dijaspori da doprinese ekonomskom razvoju zemlje porijekla ne samo preveniranjem bh. ekonomije od potpunog kolapsa, kako je to do sada uglavnom bio slučaj, Mreža potiče umrežavanje i organiziranje poslovne dijaspore u cilju:

 • povećanja informiranosti bh. dijaspore o mogućnostima investiranja i uspostavljanja poslovne saradnje u BiH,
 • povećanja stope poslovne saradnje između inostranih kompanija koje su u vlasništvu (ili u kojima rade) članovi zajednice bh. dijaspore i domaćih privrednika,
 • povećanja ostalih direktnih stranih ulaganja u BiH gdje bi dijaspora služila kao posrednik,
 • efikasnijeg zagovaranja bh. dijaspore za njihove ekonomske interese i prava u zemlji porijekla (ujedinjen i jači glas dijaspore prema BiH).

Trenutno u BiH ne postoji konzistentan institucionalni okvir rada sa bh. dijasporom. Međutim, nepostojanje konzistentnog institucionalnog okvira rada sa dijasporom ne mora biti prepreka efikasnom involviranju dijaspore u ekonomski razvoj BiH ukoliko je ista organizirana i umrežena, te ukoliko se uspostave mehanizmi rada koji će omogućiti efikasno aktiviranje i korištenje finansijskih resursa bh. dijaspore. Ovi mehanizmi podrazumijevaju uključivanje najvećih poslovnih organizacija/kompanija/investitora širom svijeta u Mrežu, razrađivanje saradnje sa ostalim članicama Grupacije ‘Naša perspektiva’ (NVO Naša perspektiva, Biznis centar bh. dijaspore, Biznis forum bh. dijaspore BHdiaFor) te uspostavljanje saradnje sa ostalim identifikovanim partnerima.

Vizija

Mreža je objedinila poslovnu bh. dijasporu širom svijeta te joj omogućila da postane generator ekonomskog rasta i razvoja u BiH.

Misija

Graditi povjerenje između dijaspore i BiH te kroz umrežavanje, zagovaranje i aktiviranje finansijskih resursa poslovne bh. dijaspore omogućiti dijaspori da postane generator ekonomskog rasta i razvoja u BiH.

Strateški ciljevi

 1. Umrežiti poslovnu bh. dijasporu širom svijeta;
 2. Aktivirati finansijske resurse poslovne bh. dijaspore u cilju ekonomskog rasta i razvoja BiH;
 3. Zagovarati za unaprjeđenje institucionalnog okvira u radu sa poslovnom bh. dijasporom;
 4. 4. Pozicionirati Mrežu kao centralnu tačku koja objedinjuje poslovnu bh. dijasporu širom svijeta te joj omogućuje da postane generator ekonomskog rasta i razvoja u BiH

O bh. dijaspori

Procjenjuje se da oko 2 miliona Bosanaca i Hercegovaca (uključujući i druge i treće generacije iseljenika) žive izvan BiH, što čini otprilike 50% njenog ukupnog broja stanovnika. Na osnovu ovih brojki, BiH je prva u Evropi i sedma u svijetu po obimu migranata u odnosu na ukupni broj stanovnika.

Osim brojnosti, dijaspora je važna i zbog priliva finansijskog kapitala u zemlju. Dijaspora direktnim ili indirektnim kanalima učestvuje sa preko 1/3 u ukupnom BDP-u što ukazuje na to da ista već godinama održava bh. ekonomiju od potpunog kolapsa. Međutim, u narednim godinama, kada se očekuje smanjenje novčanih doznaka, biće sve važnije aktivirati finansijske resurse dijaspore u cilju lakšeg investiranja te uspostavljanja poslovne saradnje u zemlji porijekla.

VIDI DALJE...
ZATVORI...

Dijaspora se do sada dokazala i kao bitan ulagač u zemlju porijekla. Neke od najznačajnijih investicija u BiH realizirane su od strane ili uz pomoć članova zajednice bh. dijaspore. Međutim, neophodno je istaći da razvojni potencijal za ovu grupu i dalje ostaje uglavnom neiskorišten, pogotovo kada je riječ o stimulisanju investicija i poslovne saradnje sa bh. dijasporom, sa čim se propuštaju mogućnosti značajnog uticana na ekonomski rast i razvoj BiH.

Bh. dijaspora i njene organizacije do sada nisu pokazale poseban uspjeh u organiziranju i umrežavanju poslovne dijaspore odnosno uspostavljanju organizacija poslovnog karaktera u cilju doprinosa ekonomskom razvoju BiH. Tako u svijetu trenutno postoji samo nekolicina organizacija koje okupljaju poslovnu bh. dijasporu. Nastojanja da se realizuju značajne investicije u BiH te lobiraju zakoni i strategije koji bi značajno aktivirali finansijske resurse dijaspore nisu urodila plodom. Razlog za to je što su do sada organizacije bh. dijaspore uglavnom djelovale individualno i njihov ‘glas’ nije bio dovoljno ‘jak’ kako bi se ostvarili značajni pomaci u radu sa poslovnom dijasporom. Pored ovoga, političko okruženje u BiH do nedavno nije prepoznavalo razvojni potencijal bh. dijaspore, što je dodatno otežavalo ovaj proces.

Međutim, zahvaljujući naporima Grupacije ‘Naša perspektiva’ kao što su organizacija Biznis foruma bh. dijaspore (BHdiaFor) te intenzivna promocija primjera dobre prakse dijasporskih investicija koje su otvorile na stotine radnih mjesta u BiH , čini se da su vlasti, međunarodna zajednica u BiH i sami građani konačno osviješteni o razvojnom potencijalu dijaspore. Iz ovog razloga, ideja o uspostavljanju Globalne razvojne mreže bh. dijaspore koja služi kao ‘glas’ poslovne dijaspore u BiH ima dobre predispozicije za uspjeh.

Aktivnosti mreže

O djelovanju i radu mreže

 • Izgradnja partnerske i funkcionalne mreže poslovne bh. dijaspore širom svijeta
 • Facilitiranje procesa investiranja te uspostavljanja poslovne saradnje u BiH
 • Inicirati i koordinirati procesom zagovaranja za unaprjeđenje institucionalnog okvira u radu sa poslovnom bh. dijasporom u BiH
slika2
VIDI DALJE...
ZATVORI...
 1. Izgradnja partnerske i funkcionalne mreže poslovne bh. dijaspore širom svijeta

Bh. dijaspora generalno nije dovoljno umrežena, a posebno poslovna dijaspora čiji je stepen umreženosti još manji. Trenutno u svijetu ne postoji mreža koja bi na sistematski način potaknula umrežavanje poslovne bh. dijaspore. Globalna razvojna mreža bh. dijaspore objedinjuje najveće i najaktivnije poslovne bh. organizacije, kompanije u vlasništvu bh. dijaspore i pojedince/investitore širom svijeta u jednu mrežu te ih na sistematičan način potiče da razmjenjuju informacije i ideje, da zagovaraju za svoje ekonomske interese i prava u BiH, itd.

 1. Facilitiranje procesa investiranja te uspostavljanja poslovne saradnje u BiH

Neinformiranost predstavlja jednu od najvećih prepreka pri investiranju i uspostavljanju saradnje između poslovne bh. dijaspore i BiH.  Mreža radi na povećanju informiranosti u zemljama gdje poslovna bh. dijaspora boravi i to:

 • Pružajući opće informacije o uslovima i mogućnostima investiranja i uspostavljanja poslovne saradnje u BiH kroz članice Mreže kojoj poslovna bh. dijaspora vjeruje a u saradnji sa Biznis centrom bh. dijaspore (koji je kao i Mreža dio Grupacije ‘Naša perspektiva’) koja pruža ove vrste informacije u BiH,
 • Pored pružanja općih informacija Mreža će poslovnoj bh. dijaspori stajati na raspolaganju i za sve ostale informacije i usluge koje mogu doprinijeti realizaciji investicija te uspostavljanja poslovne saradnje u BiH, s tim da Biznis centar bh. dijaspore treba da preuzme glavnu ulogu u procesu, dok će Mreža biti posrednik odnosno facilitator.
 1. Inicirati i koordinirati procesom zagovaranja za unaprjeđenje institucionalnog okvira u radu sa poslovnom bh. dijasporom u BiH

Iako izuzetno važna za BiH, bh. dijaspora se ne tretira kako zaslužuje. Trenutno u BiH ne postoji Zakon o dijaspori niti ministarstvo dijaspore. Ne postoje niti strategije usmjerene prema (poslovnoj) dijaspori niti dovoljno programa i projekata koji involviraju dijasporu u razvoj. Aktivnosti zagovaranja će biti usmjerene prema ispunjenju ekonomskih interesa i prava poslovne dijaspore u BiH što podrazumijeva bolje tretiranje poslovne dijaspore prilikom investiranja ili uspostavljanja poslovne saradnje u BiH u poređenju sa ostalim grupama kroz porezne olakšice, preferencijalne kamatne stope, ubrzan proces registracije preduzeća, itd. Mreža će uzeti aktivno učešće u javnoj raspravi o nacrtu politike BiH o saradnji s iseljeništvom. Ono što ovu inicijativu čini drugačijom u poređenju sa ranijim inicijativama dijaspore je to da će kroz Mrežu dijaspora nastupiti ujedinjeno i njen glas u BiH će biti ‘jači’, a vjerovatnoća uspjeha zagovaranja veća.

slika3

Potencijalne članice

Članice Mreže mogu biti:

 • Poslovne organizacije u inostranstvu koje je pokrenula poslovna bh. dijaspora;
 • Poslovna udruženja u BiH koja involviraju bh. dijasporu u razvoj BiH;
 • Kompanije u inostranstvu koje su u vlasništvu ili u kojima rade članovi zajednice bh. dijaspore;
 • Investitori bh. porijekla u inostranstvu;
 • Razvojne vladine, nevladine i međunarodne organizacije;
 • Akademske zajednice, naučno-istraživačke institucije i dr. u BiH i inostranstvu;
 • Domaći i strani mediji.

Sve članice su dužne prihvatiti Statut i ostale osnivačke dokumente, Strategiju rada kao i opće i posebne uslove članstva.

Kontaktirajte nas

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

GLOBALNA RAZVOJNA MREŽA BH. DIJASPORE

Članica Grupacije “Naša Perspektiva”
ID: 4201675050007
Adresa: Ferhadija 11/III, 71000 Sarajevo, BiH
Tel: +387 (0)65 766 882
Web: www.diaspora.ba
E-mail: info@nasaperspektiva.ba